TOP

Phụ Ma

Thông tin cơ bản

 • Cấp độ mở: 5.
 • Phụ ma trang sức +5 trong Lò rèn, trang sức sẽ nhận thêm thuộc tính ma công và ma kháng.
 • Đạo cụ để tiến hành phụ ma: Trang sức +5 và Đá Linh Hồn.

Lưu ý

 • Chỉ trang sức +5 mới phát huy hiệu quả Phụ Ma.
 • Trang sức +0, +1, +2, +3, +4 có thể tiến hành phụ ma thành công, nhưng sẽ không phát huy hết hiệu quả phụ ma.
 • Trang sức không tiếp phí được không thể phụ ma.
 • Trang sức không thể thao tác tiệm rèn không thể phụ ma.

Hướng dẫn tính năng

 • Tại Tiệm Rèn, vào Lò Rèn, chọn Phụ Ma để bắt đầu tiến hành phụ ma trang sức.
 • Trong khung Trang bị đặt vào trang sức +5 muốn phụ ma.
 • Trong khung Đá Linh Hồn đặt vào Đá Linh Hồn. Một đá linh hồn tăng 10 điểm kinh nghiệm phụ ma.

  Click vào hình để xem hình lớn hơn

 • Đá Linh Hồn có thể có được thông qua Rút thăm rương tại Nhà Ma Pháp, hoặc mua tại giao diện Lò Rèn, giao diện shop.
 • Mỗi trang sức có 5 bậc phụ ma. Để tăng bậc phụ ma, cần tăng Lv phụ ma. Cụ thể như sau:
Bậc 1 Điểm phụ ma Thuộc tính ma công, ma kháng Bậc 3 Điểm phụ ma Thuộc tính ma công, ma kháng
Lv 1 1000 30 Lv 0 7000 339
Lv 2 1100 45 Lv 1 7300 358
Lv 3 1200 60 Lv 2 7600 377
Lv 4 1300 75 Lv 3 7900 396
Lv 5 1400 90 Lv 4 8200 415
Lv 6 1500 105 Lv 5 8500 434
Lv 7 1600 120 Lv 6 8800 453
Lv 8 1700 135 Lv 7 9100 472
Lv 9 1800 150 Lv 8 9400 491
Bậc 2 Điểm phụ ma Thuộc tính ma công, ma kháng Lv 9 9700 510
Lv 0 2500 167 Bậc 4 Điểm phụ ma Thuộc tính ma công, ma kháng
Lv 1 2700 184 Lv 0 13000 531
Lv 2 2900 201 Lv 1 13400 552
Lv 3 3100 218 Lv 2 13800 573
Lv 4 3300 235 Lv 3 14200 594
Lv 5 3500 252 Lv 4 14600 615
Lv 6 3700 269 Lv 5 15000 636
Lv 7 3900 286 Lv 6 15400 657
Lv 8 4100 303 Lv 7 15800 678
Lv 9 4300 320 Lv 8 16200 699
      Lv 9 16600 720
      Bậc 5 Điểm phụ ma Thuộc tính ma công,ma kháng
      Lv 0 20000 745
 • Trang sức +5 đã phụ ma sẽ hiển thị như sau:

  Hình Thiên Vũ đã phụ ma đạt bậc 5