TOP

Gia Công

GIA CÔNG

Thông tin cơ bản

  • Cấp yêu cầu: 45
  • Chế tạo set khác nhau sẽ tốn Nguyên Liệu khác nhau, chế tạo xong sẽ nhận được thuộc tính tương ứng.
  • Gồm có các loại trang bị: Trang bị đá, Trang bị đồng, Trang bị bạc, Trang bị vàng, Trang bị Ngọc.
  • Xem trang bị tại giao diện túi của Nhân Vật.
  • Khi thay đổi trang bị, hiệu ứng Gia Công vẫn không bị thay đổi.

  • Trang phục gồm 14 item. Khi tạo trọn bộ sẽ nhận được đủ thuộc tính hiển thị như trong ingame.

  • Trang bị được cộng dồn thuộc tính.

  • Nguồn item tạo trang phục mua từ Shop ,giao diện Gia Công, Phó bản Ác Mộng bao gồm:
Vật phẩmHình ảnh
Đá
Mảnh Đồng
Bạc
Vàng
Ngọc Tủy

Hướng dẫn tính năng

  • Tham gia Gia Công bằng cách vào Tiệm Rèn.

  • Chọn Gia Công.