Giảm Giá Mới

Túi quà được bán tại Giảm Giá Mới

VẬT PHẨM BÁN
Tên Vật Phẩm Giá Xu Hình ảnh
Túi quà Maria
100
Túi quà Midas
100
Túi quà Apollo
100
Túi quà châu báu 100

Túi quà Chiến Hồn
200


VẬT PHẨM BÁN
Tên Vật Phẩm Giá Xu Hình ảnh
Túi quà Đấu Trường Không Gian 149
Túi quà Kho Báu Thần Gà 149
Túi quà Gia Công - Sơ 99
Túi quà Gia Công - Trung 249
Túi quà Gia Công - Cao 399
Quà Đá Linh Hồn 149

VẬT PHẨM BÁN
Tên Vật Phẩm Giá Xu Hình ảnh
Túi quà Pet đặc biệt
100
Túi quà Pet Phượng Hoàng
200
Túi quà SW
50
Túi quà Legend
50
Túi quà Pet hiếm
60
Túi quà SW đặc biệt
80
Túi quà SS đặc biệt
150
Túi quà mũi khoan lớn
225
Túi quà đẳng cấp
30
Túi quà Nhẫn VIP 300 -

Tất cả sẽ được bày bán tại cửa hàng khu vực GIẢM GIÁ MỚI:

NHỮNG VẬT PHẨM CÓ TRONG CÁC TÚI QUÀ:

*Chỉ có nhân vật nam mới có thể mở được Túi quà trang bị S nam, Nữ không mở được.


QUÀ GIA CÔNG SƠ
  Quà tặng Số lượng Hình ảnh
Mở chắc chắn nhận được Đá 2
Thuốc tăng cấp thú 1
Thức ăn (cao) 1
Vé Tăng Vật Tổ 50
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá 2
Đá 5
Đá 10
QUÀ GIA CÔNG TRUNG
  Quà tặng Số lượng Hình ảnh
Mở chắc chắn nhận được Đồng 2
Thuốc tăng cấp thú 3
Thức ăn (cao) 3
Vé Tăng Vật Tổ 100
Mở ngẫu nhiên nhận được Đồng 2
Đồng 5
Đồng 10
QUÀ GIA CÔNG CAO
  Quà tặng Số lượng Hình ảnh
Mở chắc chắn nhận được Bạc 2
Thuốc tăng cấp thú 5
Thức ăn (cao) 5
Vé Tăng Vật Tổ 200
Mở ngẫu nhiên nhận được Bạc 2
Bạc 5
Bạc 10
QUÀ ĐÁ LINH HỒN
  Quà tặng Số lượng Hình ảnh
Mở chắc chắn nhận được Đá Linh Hồn 2
Vật Tế Thấp 5
Chiến Hồn Đơn 10
Vé Tăng Vật Tổ 50
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá Linh Hồn 2
Đá Linh Hồn 5
Đá Linh Hồn 10
TÚI QUÀ SS ĐẶC BIỆT
Vật phẩm Số lượng Tình trạng Hình ảnh
SUPER-Gươm Thần
+12, full 50, 7 ngày
1 Khóa
SUPER-Gươm Thần
7 ngày
1 Khóa
SUPER-Boomerang
7 ngày
1 Khóa
SUPER-Thương cổ
7 ngày
1 Khóa
SUPER-Búa Minotaure
7 ngày
1 Khóa
SUPER-Bazooka
7 ngày/Không tiếp phí
1 Khóa
SUPER-Nỏ Thần
7 ngày
1 Khóa
SUPER-Maya
7 ngày
1 Khóa
SUPER-Hỏa Phụng Kích
7 ngày
1 Khóa
SUPER-Karaoke
7 ngày
1 Khóa
Mảnh ghép sơ cấp SUPER·Boomerang 15 Khóa
Mảnh ghép cao cấp SUPER·Boomerang 4 Khóa
Mảnh ghép sơ cấp SUPER·Thương Cổ 15 Khóa
Mảnh ghép cao cấp SUPER·Thương Cổ 4 Khóa
Mảnh ghép sơ cấp SUPER·Búa Minotaure 15 Khóa
Mảnh ghép cao cấp SUPER·Búa Minotaure 4 Khóa
Túi quà Maria 1 Khóa
Túi quà Apollo 1 Khóa
Túi quà Midas 1 Khóa
TÚI QUÀ SW
Vật phẩm Số lượng Tình trạng Hình ảnh
WOW - Hỏa Phụng Kích
+12, full 50, 7 ngày
1 Khóa
WOW - Hỏa Phụng Kích
7 ngày
1 Khóa
Rương vũ khí WOW
Mở ra ngẫu nhiên nhận được
vũ khí WOW
1 Khóa
Đá Cường Hóa 20 Khóa
Túi quà Maria 1 Khóa
Túi quà Apollo 1 Khóa
Túi quà Midas 1 Khóa
Nón Lạc Việt (S)
Nam nhận, 7 ngày
1 Khóa
Nón Lạc Việt (S)
Nữ nhận, 7 ngày
1 Khóa
Áo Lạc Việt (S)
Nam nhận, 7 ngày
1 Khóa
Áo Lạc Việt (S)
Nữ nhận, 7 ngày
1 Khóa
Đá chu tước 5 3 Khóa
Đá huyền vũ 5 3 Khóa
Đá Thanh Long 5 3 Khóa
Đá bạch hổ 5 3 Khóa
TÚI QUÀ PET PHƯỢNG HOÀNG
Vật phẩm Số lượng Tình trạng Hình ảnh
Trứng Pet Phụng 4 sao 1 Khóa
Trứng Pet Phụng 3 sao 1 Khóa
Thức ăn (trung) 20 Khóa
Thức ăn (sơ) 30 Khóa
Bùa vật tổ 110 Khóa
Chắc chắn nhận được
Thức ăn (trung)
30 Khóa
TÚI QUÀ MỪNG NĂM MỚI 3
Vật phẩm Số lượng Tình trạng Hình ảnh
Đá Tím 2 Khóa
Đá năng lượng cao 1 Khóa
Mũi khoan cấp 4 3 Khóa
Đá tăng cấp 1 1 ngày/Khóa
Mảnh ghép đá tăng cấp 1 Khóa