Quà Nạp Mỗi Ngày [04.01 - 10.01]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 04.01.2024.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 10.01.2024.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

Mốc nạp Vật Phẩm SL
Nạp 1 lần
200-499 xu
Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên 1
Đá tăng cấp (1 ngày) 20
Bụi Sao 50
Đá Tín Nhiệm 5
Mã Não (Đúc Trang Sức) 3
Quà Bùa Khắc Ấn Thô 2
Quả Hồn-Sơ 50
Nạp 1 lần
500-999 xu
Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú 1
Thẻ Phụ Kiện: Hươu Trắng (10 ngày) 1
Quà Ngọc Thuộc Tính 1
Mã Não (Đúc Trang Sức) 8
Đá Tín Nhiệm 12
Đá tăng cấp (1 ngày) 50
Đá Phong Ấn 20
Quả Hồn-Sơ 150
Nạp 1 lần
1000-1999 xu
Đá Thức Tỉnh 1
Ấn Bùa Truyền Thuyết 1
Đá Tín Nhiệm 24
Thẻ Phụ Kiện: Nguyệt Ảnh Đồng (10 ngày) 1
Châu báu Sát Lv.17 1
Mã Não (Đúc Trang Sức) 20
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 1
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
Rương Ấn Hoàn Mỹ 1
Nạp 1 lần
2000-4999 xu
Bao tay Venus +5 1
Châu báu Sát Lv.17 2
Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 1
Nguồn sức mạnh 1
Mã Não (Đúc Trang Sức) 40
Đá Tín Nhiệm 50
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 2
Quà Quyển Phù Hiệu Hoàn Mỹ 1
Đá Biến Đổi 60
Nạp 1 lần
5000-9999 xu
Thần Hộ Mệnh 4 Sao-Ngẫu Nhiên 1
Đá Tín Nhiệm 120
Nhẫn EXP +4 (100.000 EXP) 2
Mã Não (Đúc Trang Sức) 100
Đá Dung Hợp 1
Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu (30 ngày) 1
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 1
Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 3
Đá Biến Đổi 160
Nạp 1 lần
10000-99999 xu
Pha Lê 7 Màu 15
Đá Tín Nhiệm 250
Linh Nguyên-Tự Chọn 2
Đá Biến Đổi 320
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 2
Hộp Hồn Tinh-Lớn 50
Loa Lớn-Siêu 1
Thẻ phụ kiện Cún Đại Ca
10 Ngày
1
Châu báu Sát Lv.19 1

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Trong ngày nạp mốc nào nhận mốc đó. Mỗi mốc được tham gia nhận 1 lần. Qua ngày reset.
  • Mỗi mốc nhận 1 lần/ngày