Quà Nạp Mỗi Ngày [08.02 - 14.02]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 08.02.2024.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 14.02.2024.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

Mốc nạp Vật Phẩm SL
Nạp 1 lần
200-499 xu
Trứng pet 4 sao ngẫu nhiên 1
Đá Biến Đổi 5
Đá tăng cấp
1 Ngày
20
Thuốc Tăng Cấp Thú 30
Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh 5
Quyển Phù Hiệu-Áo-Ưu Tú 1
Ấn Bùa Siêu Việt 1
Nạp 1 lần
500-999 xu
Thuốc Tăng Cấp Thú 80
Đá Biến Đổi 15
Thẻ Phụ Kiện Thuyền Kỳ Lân (10 ngày) 1
Phù Hiệu Ưu Tú-Nón 1
Đá tăng cấp
1 Ngày
50
Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh 12
Châu báu Sát Lv15 3
Ấn Bùa Truyền Thuyết 1
Nạp 1 lần
1000-1999 xu
Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
Thức Ăn (Cao-20.000 exp) 100
Đá Thức Tỉnh 1
Đá Manh Hóa 100
Rương Ấn Hoàn Mỹ 1
Thẻ Phụ Kiện Cá Voi Xanh (7 ngày) 1
Linh Nguyên-Tối 2
Ấn Bùa Truyền Thuyết 2
Nạp 1 lần
2000-4999 xu
Túi Tùy Chọn Nguyên Liệu Ấn Linh Hồn 1
Mảnh Ấn Linh Hồn Ưu Tú 2
Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 1
Đá Biến Đổi 60
Ngọc 500 EXP 300
Đá Phong Ấn 50
Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ 1
Nguồn sức mạnh 1
Đá Tín Nhiệm 40
Nạp 1 lần
5000-9999 xu
Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ 3
Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ 2
Túi Tùy Chọn Linh Nguyên 1
Đá Biến Đổi 160
Nguồn sức mạnh 3
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 1
Ma Thạch Nhất Linh-Truyền Thuyết 1
Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu (30 ngày) 1
Nạp 1 lần
10000-99999 xu
Nguồn sức mạnh 6
Mảnh Ấn Linh Hồn Siêu Việt 1
Thẻ phụ kiện Cún Đại Ca
10 Ngày
1
Đá Đúc Luyện 100
Quà Bùa Khắc Ấn Siêu Việt 3
Châu báu Sát Lv.19 1
Loa Lớn-Siêu 1
Đá Biến Đổi 320
Túi Tùy Chọn Nguyên Liệu Ấn Linh Hồn 5

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Trong ngày nạp mốc nào nhận mốc đó. Mỗi mốc được tham gia nhận 1 lần. Qua ngày reset.
  • Mỗi mốc nhận 1 lần/ngày