Đổi Quà Kẹo Hồ Lô

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 25/05/2023.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 31/05/2023.

Hướng dẫn đạo cụ

  • Đổi Kẹo Hồ Lô nhận được từ Nhiệm vụ sự kiện miễn phí hoặc Mua trực tiếp tại EVENT -> Giảm Giá -> Cấp Độ
  • Trứng Thiên Sứ Mua trực tiếp tại EVENT -> Giảm Giá -> Cấp Độ
  • Phiếu Đổi T6 nhận được từ Nạp định mức Khuyến mãi tại EVENT -> Hấp Dẫn -> Khuyến mãi nạp
Đổi Kẹo Hồ Lô (1)
Vật phẩm đổi Vật phẩm thưởng Trạng thái

Kẹo Hồ Lô x18

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Quà Nguyên Liệu-Tuần
Khóa
WOW Lu Gạch +12 x1
Kẹo Hồ Lô x10

Đá Cường Hóa x900
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu sát thương Lv17
WOW-Tủ thuốc x3
Kẹo Hồ Lô x20
Đá Tăng Cấp x300

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu Sát thương Lv19
WOW-Lu gạch +12 x1
Kẹo Hồ Lô x10
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu sát thương Lv17

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Kẹo Hồ Lô (2)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái
Kẹo Hồ Lô x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phụ kiện Du Hành Vũ Trụ
Khóa

Kẹo Hồ Lô x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Phụ kiện Tự Do Bay Lượn

Kẹo Hồ Lô x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi Quà Phụ Kiện - Tây Du Ký (1)

Kẹo Hồ Lô x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi Quà Phụ Kiện - Tây Du Ký (2)

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Kẹo Hồ Lô (3)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Kẹo Hồ Lô x15
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Mảnh sơ-LEGEND-Sách Hắc Ám
Khóa

Kẹo Hồ Lô x22
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Mảnh Sơ-LEGEND GunPhone

Kẹo Hồ Lô x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Đá Phong Ấn x20

Kẹo Hồ Lô x100
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T6 x2


Rương Quyển Phù Hiệu

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Kẹo Hồ Lô (4)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Kẹo Hồ Lô x350
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên 1

Khóa

Kẹo Hồ Lô x350
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên

Kẹo Hồ Lô x450
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ

Kẹo Hồ Lô x333
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T6 x3


Châu báu Sát Lv.19

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Kẹo Hồ Lô (5)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Kẹo Hồ Lô x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T6 x75

 


Ấn Tán Dương (1)-Siêu việt-5 Sao

Khóa

Kẹo Hồ Lô x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T6 x75

 


Ấn Tán Dương (2)-Siêu việt-5 Sao

Kẹo Hồ Lô x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T6 x75


Ấn Tán Dương (3)-Siêu việt-5 Sao

Kẹo Hồ Lô x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T6 x75


Ấn Tán Dương (4)-Siêu việt-5 Sao

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Kẹo Hồ Lô (6)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Kẹo Hồ Lô x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T6 x75

 


Ấn Tán Dương (5)-Siêu việt-5 Sao

Khóa

Kẹo Hồ Lô x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T6 x75

 


Ấn Tán Dương (6)-Siêu việt-5 Sao

 

Phiếu Đổi T6 x75


Túi Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt

Kẹo Hồ Lô x850
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T6 x85


Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.