Đổi Quà Chìa Khóa Xanh

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 21/03/2024.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 27/03/2024.

Hướng dẫn đạo cụ

  • Đổi Chìa Khóa Xanh nhận được từ Nhiệm vụ sự kiện miễn phí hoặc Mua trực tiếp tại EVENT -> Giảm Giá -> Cấp Độ
  • Trứng Thiên Sứ Mua trực tiếp tại EVENT -> Giảm Giá -> Cấp Độ
  • Phiếu Đổi T3 nhận được từ Nạp định mức Khuyến mãi tại EVENT -> Hấp Dẫn -> Khuyến mãi nạp
Đổi Chìa Khóa Xanh (1)
Vật phẩm đổi Vật phẩm thưởng Trạng thái

Chìa Khóa Xanh x18

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Quà Nguyên Liệu-Tuần
Khóa
WOW Lu Gạch x1
Chìa Khóa Xanh x10

Đá Cường Hóa x900
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu sát thương Lv17
WOW-Tủ thuốc x3
Chìa Khóa Xanh x20
Đá Tăng Cấp x300

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu Sát thương Lv19
WOW-Lu gạch +12 x1
Chìa Khóa Xanh x10
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu sát thương Lv17

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Chìa Khóa Xanh (2)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái
Chìa Khóa Xanh x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi PK Cuộc Sống Muôn Màu 1
Khóa

Chìa Khóa Xanh x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi PK Cuộc Sống Muôn Màu 2

Chìa Khóa Xanh x90
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Bộ Thời Kỳ Đồ Đá 1

Chìa Khóa Xanh x90
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Bộ Thời Kỳ Đồ Đá 2

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Chìa Khóa Xanh (3)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Chìa Khóa Xanh x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Mảnh Sơ-LEGEND-Xếp Hình
Khóa

Chìa Khóa Xanh 22
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Mảnh ghép sơ cấp LEGEND-Hoa Tuyết

Chìa Khóa Xanh x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Đá Phong Ấn x20

Chìa Khóa Xanh 100
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Đá Ấn Linh Hồn x10

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Chìa Khóa Xanh (4)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Chìa Khóa Xanh x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên 1

Khóa

Chìa Khóa Xanh x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên

Chìa Khóa Xanh x450
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ

Chìa Khóa Xanh x333
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x3


Châu báu Sát Lv.19

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Chìa Khóa Xanh (5)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Chìa Khóa Xanh x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x70

 


Ấn Pháo Đài (1)-Siêu Việt-5 Sao

Khóa

Chìa Khóa Xanh x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x70

 


Ấn Pháo Đài (2)-Siêu Việt-5 Sao

Chìa Khóa Xanh x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x70


Ấn Pháo Đài (3)-Siêu Việt-5 Sao

Chìa Khóa Xanh x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x70


Ấn Pháo Đài (4)-Siêu Việt-5 Sao

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Chìa Khóa Xanh (6)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Chìa Khóa Xanh x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x70

 


Ấn Pháo Đài (5)-Siêu Việt-5 Sao

Khóa

Chìa Khóa Xanh x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x70

 


Ấn Pháo Đài (6)-Siêu Việt-5 Sao

 

Phiếu Đổi T3 x70


Túi Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt

Phiếu Đổi T3 x80


Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Chìa Khóa Xanh (7)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Chìa Khóa Xanh x50
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Quà Bùa Khắc Ấn Thô

Khóa

Chìa Khóa Xanh x100
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Quà Bùa Khắc Ấn Thường

 Chìa Khóa Xanh x200


Quà Bùa Khắc Ấn Ưu Tú

Chìa Khóa Xanh x200
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x2


Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.