Nhiệm vụ chủ tuyến

Đây là hệ thống nhiệm vụ chính và quan trọng trong game, có thể giúp người chơi hiểu game nhanh nhất. Bên cạnh đó còn có thể giúp người chơi tăng trưởng nhanh hơn.Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được nhiều vật phẩm và điểm kinh nghiệm, vàng v.v..

1

Mỗi nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành 1 lần, không lập lại.