Nhiệm vụ hằng ngày

Hệ thống nhiệm vụ hằng ngày gồm nhiệm vụ thông thường, nhiệm vụ guild hằng ngày, nhiệm vụ vợ chồng hằng ngày. Trên cơ bản mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành 1 lần, cá biệt một vài nhiệm vụ có thể hoàn thành nhiều lần trong ngày.

1

Sau khi hoàn thành nhận được các phần thưởng gồm vật phẩm, điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ guild hằng ngày sau khi hoàn thành nhận được điểm kinh nghiệm, tài sản, vật phẩm. Nhiệm vụ vợ chồng hằng ngày chỉ xuất hiện sau khi kết hôn và nếu ly dị sẽ mất đi.