Nhiệm vụ phụ

Nhiệm vụ phụ gồm nhiệm vụ phụ thông thường, nhiệm vụ phụ dành cho guild. Mỗi nhiệm vụ phụ chỉ hoàn thành 1 lần. Hệ thống nhiệm vụ này giúp người chơi từng bước hiểu rõ hơn các tính năng của game.

1

Với nhiệm vụ phụ dành cho guild, sau khi bạn gia nhập guild mới xuất hiện hệ thống nhiệm vụ này.