Gà Đột Biến [25.05 - 31.05]

Đột biến tuần này có gì đây?

Nội dung sự kiện

Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 200 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Đột Biến tương ứng:

Đợt Vật phẩm đột biến (Set trang bị) Thuộc tính đột biến tăng thêm
25.05.2023 28.05.2023
Lanh Lợi
8 ngày
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn


Vững Vàng
8 ngày
29.05.2023 31.05.2023 Sắc Thái Lung Linh
8 ngày
Buộc Tóc Nho Nhã
8 ngày


Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 2000 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Đột Biến tương ứng:

Đợt Vật phẩm đột biến (Set trang bị) Thuộc tính đột biến tăng thêm
25.05.2023 28.05.2023
Nữ Hiệp
8 ngày
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn


Nữ Hề
8 ngày
Nhà Thí Nghiệm
8 ngày
29.05.2023 31.05.2023 Nấm Buồn Hiu
8 ngày
Dũng Cảm (Nữ)
8 ngày
Dũng Cảm (Nam)
8 ngày

Lưu ý:

  • Mỗi đợt có 1 Mặt, Set đột biến riêng, hết đợt tính năng đột biến của Mặt, Set đó sẽ biến mất.
  • Tất cả vật phẩm nhận được sẽ mặc định là 8 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí/Nhận theo giới tính.
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).