Đổi Quà Táo Vàng

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 09/03/2023.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 15/03/2023.

Hướng dẫn đạo cụ

  • Đổi Táo Vàng nhận được từ Nhiệm vụ sự kiện miễn phí hoặc Mua trực tiếp tại EVENT -> Giảm Giá -> Cấp Độ
  • Trứng Thiên Sứ Mua trực tiếp tại EVENT -> Giảm Giá -> Cấp Độ
  • Phiếu Đổi T3 nhận được từ Nạp định mức Khuyến mãi tại EVENT -> Hấp Dẫn -> Khuyến mãi nạp
Đổi Táo Vàng (1)
Vật phẩm đổi Vật phẩm thưởng Trạng thái

Táo Vàng x18

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Quà Nguyên Liệu-Tuần
Khóa
WOW Lu Gạch +12 x1
Táo Vàng x10

Đá Cường Hóa x900
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu sát thương Lv17
Chiến sỹ tương lai x1
Táo Vàng x20
Đá Tăng Cấp x300

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu Sát thương Lv19
WOW-Lu gạch +12 x1
Táo Vàng x10
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu sát thương Lv17

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Táo Vàng (2)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái
Táo Vàng x30
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi PK Cuộc Sống Muôn Màu 1
Khóa

Táo Vàng x60
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi PK Cuộc Sống Muôn Màu 2

Táo Vàng x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Bộ Thời Kỳ Đồ Đá 1

Táo Vàng x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Bộ Thời Kỳ Đồ Đá 2

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Táo Vàng (3)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Táo Vàng x15
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Mảnh Sơ-LEGEND-Xếp Hình
Khóa

Táo Vàng x22
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Mảnh ghép sơ cấp LEGEND-Hoa Tuyết

Táo Vàng x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Đá Phong Ấn x20

Táo Vàng x100
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x2


Rương Quyển Phù Hiệu

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Táo Vàng (4)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Táo Vàng x350
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên 1

Khóa

Táo Vàng x350
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên

Táo Vàng x450
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ

Táo Vàng x333
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x3


Châu báu Sát Lv.19

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Táo Vàng (5)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Táo Vàng x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x75

 


Khắc Ấn Trường Gà (1)-Siêu Việt-5 Sao

Khóa

Táo Vàng x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x75

 


Khắc Ấn Trường Gà (2)-Siêu Việt-5 Sao

Táo Vàng x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x75


Khắc Ấn Trường Gà (3)-Siêu Việt-5 Sao

Táo Vàng x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x75


Khắc Ấn Trường Gà (4)-Siêu Việt-5 Sao

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Táo Vàng (6)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Táo Vàng x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x75

 


Khắc Ấn Trường Gà (5)-Siêu Việt-5 Sao

Khóa

Táo Vàng x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x75

 


Khắc Ấn Trường Gà (6)-Siêu Việt-5 Sao

 

Phiếu Đổi T3 x75


Túi Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt

Táo Vàng x850
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T3 x85


Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.