Đổi Quà Mây Tím

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 28/03/2024.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 03/04/2024.

Hướng dẫn đạo cụ

  • Đổi Mây Tím nhận được từ Nhiệm vụ sự kiện miễn phí hoặc Mua trực tiếp tại EVENT -> Giảm Giá -> Cấp Độ
  • Trứng Thiên Sứ Mua trực tiếp tại EVENT -> Giảm Giá -> Cấp Độ
  • Phiếu Đổi T4 nhận được từ Nạp định mức Khuyến mãi tại EVENT -> Hấp Dẫn -> Khuyến mãi nạp
Đổi Mây Tím (1)
Vật phẩm đổi Vật phẩm thưởng Trạng thái

Mây Tím x18

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Quà Nguyên Liệu-Tuần
Khóa
WOW Lu Gạch x1
Mây Tím x10

Đá Cường Hóa x900
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu sát thương Lv17
WOW-Tủ thuốc x3
Mây Tím x20
Đá Tăng Cấp x300

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu Sát thương Lv19
WOW-Lu gạch +12 x1
Mây Tím x10
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu sát thương Lv17

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Mây Tím (2)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái
Mây Tím x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Quà Phụ Kiện - Hoạt Hình Kinh Điển (1)
Khóa

Mây Tím x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi Quà Phụ Kiện - Hoạt Hình Kinh Điển (2)

Mây Tím x90
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Bộ Phụ Kiện Giáng Sinh Ấm Áp 1

Mây Tím x90
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Bộ Phụ Kiện Giáng Sinh Ấm Áp 2

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Mây Tím (3)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Mây Tím x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Mảnh Sơ-LEGEND GunPhone
Khóa

Mây Tím 22
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Mảnh ghép sơ cấp LEGEND-Hồ Lô Như Ý

Mây Tím x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Đá Phong Ấn x20

Mây Tím 100
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Đá Ấn Linh Hồn x10

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Mây Tím (4)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Mây Tím x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên 1

Khóa

Mây Tím x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên

Mây Tím x450
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ

Mây Tím x333
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T4 x3


Châu báu Sát Lv.19

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Mây Tím (5)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Mây Tím x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T4 x70

 


Khắc Ấn Gà Con (1)-Siêu Việt-5 Sao

Khóa

Mây Tím x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T4 x70

 


Khắc Ấn Gà Con (2)-Siêu Việt-5 Sao

Mây Tím x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T4 x70


Khắc Ấn Gà Con (3)-Siêu Việt-5 Sao

Mây Tím x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T4 x70


Khắc Ấn Gà Con (4)-Siêu Việt-5 Sao

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Mây Tím (6)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Mây Tím x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T4 x70

 


Khắc Ấn Gà Con (5)-Siêu Việt-5 Sao

Khóa

Mây Tím x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T4 x70

 


Khắc Ấn Gà Con (6)-Siêu Việt-5 Sao

 

Phiếu Đổi T4 x70


Túi Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt

Phiếu Đổi T4 x80


Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Mây Tím (7)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Mây Tím x50
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Quà Bùa Khắc Ấn Thô

Khóa

Mây Tím x100
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Quà Bùa Khắc Ấn Thường

 Mây Tím x200


Quà Bùa Khắc Ấn Ưu Tú

Mây Tím x200
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T4 x2


Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.