Đổi Quà Cua Ẩn Sĩ

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 11/05/2023.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 17/05/2023.

Hướng dẫn đạo cụ

  • Đổi Cua Ẩn Sĩ nhận được từ Nhiệm vụ sự kiện miễn phí hoặc Mua trực tiếp tại EVENT -> Giảm Giá -> Cấp Độ
  • Trứng Thiên Sứ Mua trực tiếp tại EVENT -> Giảm Giá -> Cấp Độ
  • Phiếu Đổi T5 nhận được từ Nạp định mức Khuyến mãi tại EVENT -> Hấp Dẫn -> Khuyến mãi nạp
Đổi Cua Ẩn Sĩ (1)
Vật phẩm đổi Vật phẩm thưởng Trạng thái

Cua Ẩn Sĩ x18

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Quà Nguyên Liệu-Tuần
Khóa
WOW Lu Gạch +12 x1
Cua Ẩn Sĩ x10

Đá Cường Hóa x900
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu sát thương Lv17
WOW-Tủ thuốc x3
Cua Ẩn Sĩ x20
Đá Tăng Cấp x300

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu Sát thương Lv19
WOW-Lu gạch +12 x1
Cua Ẩn Sĩ x10
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu sát thương Lv17

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Cua Ẩn Sĩ (2)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái
Cua Ẩn Sĩ x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Quà Phụ Kiện - Hồ Lô Biến (1)
Khóa

Cua Ẩn Sĩ x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi Quà Phụ Kiện - Hồ Lô Biến (2)

Cua Ẩn Sĩ x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi PK Trò Chuyện Vui Vẻ 1

Cua Ẩn Sĩ x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi PK Trò Chuyện Vui Vẻ 2

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Cua Ẩn Sĩ (3)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Cua Ẩn Sĩ x15
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Mảnh sơ-LEGEND-Sách Hắc Ám
Khóa

Cua Ẩn Sĩ x22
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Mảnh Sơ-LEGEND GunPhone

Cua Ẩn Sĩ x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Đá Phong Ấn x20

Cua Ẩn Sĩ x100
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T5 x2


Rương Quyển Phù Hiệu

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Cua Ẩn Sĩ (4)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Cua Ẩn Sĩ x350
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên 1

Khóa

Cua Ẩn Sĩ x350
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên

Cua Ẩn Sĩ x450
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ

Cua Ẩn Sĩ x333
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T5 x3


Châu báu Sát Lv.19

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Cua Ẩn Sĩ (5)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Cua Ẩn Sĩ x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T5 x75

 


Ấn Chúc Phúc (1)-Siêu việt-5 Sao

Khóa

Cua Ẩn Sĩ x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T5 x75

 


Ấn Chúc Phúc (2)-Siêu việt-5 Sao

Cua Ẩn Sĩ x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T5 x75


Ấn Chúc Phúc (3)-Siêu việt-5 Sao

Cua Ẩn Sĩ x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T5 x75


Ấn Chúc Phúc (4)-Siêu việt-5 Sao

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Cua Ẩn Sĩ (6)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Cua Ẩn Sĩ x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T5 x75

 


Ấn Chúc Phúc (5)-Siêu việt-5 Sao

Khóa

Cua Ẩn Sĩ x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T5 x75

 


Ấn Chúc Phúc (6)-Siêu việt-5 Sao

 

Phiếu Đổi T5 x75


Túi Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt

Cua Ẩn Sĩ x850
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T5 x85


Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.