Đổi Quà Kẹo Bông

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 08/02/2024.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 14/02/2024.

Hướng dẫn đạo cụ

  • Đổi Kẹo Bông nhận được từ Nhiệm vụ sự kiện miễn phí hoặc Mua trực tiếp tại EVENT -> Giảm Giá -> Cấp Độ
  • Trứng Thiên Sứ Mua trực tiếp tại EVENT -> Giảm Giá -> Cấp Độ
  • Phiếu Đổi T2 nhận được từ Nạp định mức Khuyến mãi tại EVENT -> Hấp Dẫn -> Khuyến mãi nạp
Đổi Kẹo Bông (1)
Vật phẩm đổi Vật phẩm thưởng Trạng thái

Kẹo Bông x18

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi Quà Nguyên Liệu-Tuần
Khóa
WOW Lu Gạch x1
Kẹo Bông x10

Đá Cường Hóa x900
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu sát thương Lv17
WOW-Tủ thuốc x3
Kẹo Bông x20
Đá Tăng Cấp x300

Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu Sát thương Lv19
WOW-Lu gạch +12 x1
Kẹo Bông x10
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Châu báu sát thương Lv17

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Kẹo Bông (2)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái
Kẹo Bông x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Túi PK Cuộc Sống Muôn Màu 1
Khóa

Kẹo Bông x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi PK Cuộc Sống Muôn Màu 2

Kẹo Bông x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Bộ Thời Kỳ Đồ Đá 1

Kẹo Bông x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Bộ Thời Kỳ Đồ Đá 2

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Kẹo Bông (3)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Kẹo Bông x20
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Mảnh Sơ-LEGEND-Xếp Hình
Khóa

Kẹo Bông 22
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Mảnh ghép sơ cấp LEGEND-Hoa Tuyết

Kẹo Bông x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Đá Phong Ấn x20

Kẹo Bông 100
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Đá Ấn Linh Hồn x10

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Kẹo Bông (4)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Kẹo Bông x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên 1

Khóa

Kẹo Bông x300
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên

Kẹo Bông x450
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Túi Khắc Ấn PVP-Hoàn Mỹ

Kẹo Bông x333
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T2 x3


Châu báu Sát Lv.19

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Kẹo Bông (5)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Kẹo Bông x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T2 x75

 


Ấn Pháo Đài (1)-Siêu Việt-5 Sao

Khóa

Kẹo Bông x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T2 x75

 


Ấn Pháo Đài (2)-Siêu Việt-5 Sao

Kẹo Bông x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T2 x75


Ấn Pháo Đài (3)-Siêu Việt-5 Sao

Kẹo Bông x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T2 x75


Ấn Pháo Đài (4)-Siêu Việt-5 Sao

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Kẹo Bông (6)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Kẹo Bông x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T2 x75

 


Ấn Pháo Đài (5)-Siêu Việt-5 Sao

Khóa

Kẹo Bông x750
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T2 x75

 


Ấn Pháo Đài (6)-Siêu Việt-5 Sao

 

Phiếu Đổi T2 x75


Túi Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt

Phiếu Đổi T2 x85


Túi Quà Tùy Chọn Ấn PvP-5 Sao

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Kẹo Bông (7)
Vật Phẩm Đổi Vật Phẩm Thưởng Trạng Thái

Kẹo Bông x50
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

 


Quà Bùa Khắc Ấn Thô

Khóa

Kẹo Bông x100
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP


Quà Bùa Khắc Ấn Thường

 Kẹo Bông x200


Quà Bùa Khắc Ấn Ưu Tú

Kẹo Bông x200
Nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Mua trực tiếp tại SHOP

Phiếu Đổi T2 x2


Quà Bùa Khắc Ấn Hoàn Mỹ

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần (tính tổng các vật phẩm) cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.