[HOT] x13 Xu Khóa

Hoạt động Ưu đãi nạp cực SHOCK dành cho Gunner đây!

Thời Gian

  • 7 ngày đầu mở máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp định mức từ 200, 500, 1.000 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được ưu đãi x13 Xu Khóa.


Lưu ý:

  • Mỗi Gunner chỉ được tham gia nhận 1 lần duy nhất.
  • Xem thông tin EVENT tại Quảng Trường Game -> Hấp Dẫn -> EVENT Máy Chủ Mới -> x13 Xu Khóa.