Ưu Hóa Mới

Trong phiên bản mới Gunny – Đấu Trường Classic, sẽ có những ưu hóa mới như sau!

Hệ thống Pet

o Bỏ giới hạn ràng buộc cấp Pet theo cấp Nhân vật.

o Nhân vật Lv.30 trở lên có thể mở giao diện Thức tỉnh Pet & Biến hình Pet.

Ưu hóa khác

o Vật phẩm danh hiệu thêm hiển thị trạng thái Đã mở hoặc Chưa mở.

o Thêm Icon của một số chức năng nhằm truy cập nhanh tại giao diện Quảng Trường Game.

Với các icon mới này, hy vọng sẽ giúp Gunner thao tác nhanh vào các tính năng/hoạt động hơn!