Pet mới: Bạch Diệm Thánh Hổ

Nội Dung

Thú cưng mới: Bạch Diệm Thánh Hổ 5 Sao với ngoại hình và kỹ năng siêu khủng

Chi Tiết Pet

Tiêu Hao Tên Kỹ Năng Chi Tiết Kỹ Năng
Mãnh Hổ Xung Kích
Kỹ năng bị động
Trước mỗi lượt tấn công, Pet 100% xông ra tấn công địch, gây 50% sát thương.
30% Thể lực nhân vật Đạn Hổ Gầm
Kỹ năng chủ động
Ném ra 1 quả đạn pháo, gây 220% sát thương, chắc chắn bạo kích.
Hình Thái Hổ Đen: Khi trúng địch, mỗi turn mất 8% HP tối đa, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP).
Hình Thái Hổ Trắng: Khi trúng địch, Nhanh Nhẹn -30%, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP).
70% Thể lực nhân vật Nhập Ma
Kỹ năng chủ động
Hóa thành Hổ Đen, sát thương +30%, duy trì 3 turn
70% Thể lực nhân vật Hóa Thần
Kỹ năng chủ động
Hóa thành Hổ Trắng, nhanh nhẹn +30%, duy trì 3 turn
Huyết Thống Thánh Thú
Kỹ năng bị động
Tăng 30% Sát Thương/Giảm Thương.
50% Thể lực nhân vật Thân Thể Kim Cương
Kỹ năng chủ động
Hình Thái Hổ Đen: Miễn dịch phát đạn đầu tiên, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Hình Thái Hổ Trắng: Hồi ngay 20% HP hiện tại.
Thần Thánh Tâm
Kỹ năng bị động
Hình Thái Hổ Đen: Sát thương +20%
Hình Thái Hổ Trắng: Né tránh +3%
Chân Lý Phù Hộ
Kỹ năng bị động
Hình Thái Hổ Đen: Sát thương do chênh lệch địa hình -10%
Hình Thái Hổ Trắng: Sát thương bạo phải chịu -20%
50% Thể lực nhân vật Con Mắt Chân Lý
Kỹ năng chủ động
Hình Thái Hổ Đen: 50% diệt nhanh tất cả Phân Thân đang có mặt trên sân (Có hiệu lực trong PVP)
Hình Thái Hổ Trắng: Turn này tấn công 50% bỏ qua Miễn Kháng (Có hiệu lực trong PVP)
70% Thể lực nhân vật Đòn Đánh Trên Cao
Kỹ năng chủ động
Hình Thái Hổ Đen: Ném ra 1 quả đạn pháo, khi trúng địch, gây tối đa 700% ST cơ bản (Thời gian Đạn Pháo bay càng lâu sát thương càng cao)
Hình Thái Hổ Trắng: Bản thân hóa thành máy bay, khi trúng địch, gây tối đa 700% ST cơ bản (Cự li bay càng xa sát thương càng thấp).
30% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 1-Đạn Hổ Gầm Ném ra 1 quả đạn pháo, gây 220% sát thương, chắc chắn bạo kích.
Hình Thái Hổ Đen: Khi trúng địch, mỗi turn mất 8% HP tối đa, 50% khiến hiệu quả BUFF loại Giảm Thương giảm 50%, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP).
Hình Thái Hổ Trắng: Khi trúng địch, Nhanh Nhẹn -35%, duy trì 3 turn, kỹ năng Pet gây Phong Ấn 1 turn (Có hiệu lực trong PVP).
70% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 1-Nhập Ma Hóa thành Hổ Đen, sát thương +30%, HP tối đa +50%, duy trì 3 turn
70% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 1-Hóa Thần Hóa thành Hổ Trắng, nhanh nhẹn +30%, giảm thương +20%, duy trì 3 turn
Thức Tỉnh 1-Huyết Thống Thánh Thú Tăng 30% Sát Thương/Giảm Thương.
Hình Thái Hổ Đen: Khi HP dưới 30%, Miễn Kháng 1 turn, chờ 8 turn, có hiệu lực trong PVP.
Hình Thái Hổ Trắng: Khi HP dưới 30%, Vô Địch 1 turn, chờ 8 turn, có hiệu lực trong PVP.
50% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 1-Thân Thể Kim Cương Hình Thái Hổ Đen: Miễn dịch 2 phát đạn, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP)
Hình Thái Hổ Trắng: Hồi ngay 20% HP tối đa.
Thức Tỉnh 1-Thần Thánh Tâm HP tối đa +15%
Hình Thái Hổ Đen: Sát thương +20%
Hình Thái Hổ Trắng: Né tránh +4%
Thức Tỉnh 1-Chân Lý Phù Hộ Sát thương không phải từ Đạn Pháo phải chịu -20%
Hình Thái Hổ Đen: Sát thương do chênh lệch địa hình -15%
Hình Thái Hổ Trắng: Sát thương bạo phải chịu -20%
50% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 1-Con Mắt Chân Lý Hình Thái Hổ Đen: 80% diệt nhanh tất cả Phân Thân đang có mặt trên sân (Có hiệu lực trong PVP)
Hình Thái Hổ Trắng: Turn này tấn công 80% bỏ qua Miễn Kháng (Có hiệu lực trong PVP)
70% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 1-Đòn Đánh Trên Cao Hình Thái Hổ Đen: Ném ra 1 quả đạn pháo, khi trúng địch, gây tối đa 400% ST cơ bản (Thời gian Đạn Pháo bay càng lâu sát thương càng cao), kèm kích hoạt hiệu quả Liên Kích
Hình Thái Hổ Trắng: Bản thân hóa thành máy bay, khi trúng địch, gây tối đa 700% ST cơ bản (Cự li bay càng xa sát thương càng thấp), chắc chắn kích hoạt Thần Tốc, thể lực 110.
30% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 2-Đạn Hổ Gầm Ném ra 1 quả đạn pháo, gây 220% sát thương, chắc chắn bạo kích.
Hình Thái Hổ Đen: Khi trúng địch, mỗi turn mất 8% HP tối đa, 100% khiến hiệu quả BUFF loại Giảm Thương giảm 50%, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP).
Hình Thái Hổ Trắng: Khi trúng địch, Nhanh Nhẹn -35%, duy trì 3 turn, kỹ năng Pet gây Phong Ấn 1 turn,  xóa hết Điểm MP (Có hiệu lực trong PVP).
30% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 2-Nhập Ma Hóa thành Hổ Đen, sát thương +30%, HP tối đa +60%, duy trì 3 turn
30% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 2-Hóa Thần Hóa thành Hổ Trắng, nhanh nhẹn +30%, giảm thương +30%, duy trì 3 turn
Thức Tỉnh 2-Huyết Thống Thánh Thú Tăng 30% Sát Thương/Giảm Thương, tăng thêm 1 ô kỹ năng trang bị
Hình Thái Hổ Đen: Khi HP dưới 30%, Miễn Kháng 1 turn, chờ 8 turn, có hiệu lực trong PVP.
Hình Thái Hổ Trắng: Khi HP dưới 30%, Vô Địch 1 turn, chờ 8 turn, có hiệu lực trong PVP.
50% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 2-Thân Thể Kim Cương Hình Thái Hổ Đen: Miễn dịch 2 phát đạn, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP), 10% Giảm Thương
Hình Thái Hổ Trắng: Hồi ngay 30% HP tối đa.
Thức Tỉnh 2-Thần Thánh Tâm HP tối đa +15%
Hình Thái Hổ Đen: Sát thương +25%
Hình Thái Hổ Trắng: Né tránh +6%
Thức Tỉnh 2-Chân Lý Phù Hộ Sát thương không phải từ Đạn Pháo phải chịu -20%
Hình Thái Hổ Đen: Sát thương do chênh lệch địa hình -20%
Hình Thái Hổ Trắng: Sát thương bạo phải chịu -40%
20% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 2-Con Mắt Chân Lý Hình Thái Hổ Đen: 100% diệt nhanh tất cả Phân Thân đang có mặt trên sân (Có hiệu lực trong PVP)
Hình Thái Hổ Trắng: Turn này tấn công 100% bỏ qua Miễn Kháng (Có hiệu lực trong PVP)
70% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 2-Đòn Đánh Trên Cao Hình Thái Hổ Đen: Ném ra 1 quả đạn pháo, khi trúng địch, gây tối đa 400% ST cơ bản (Thời gian Đạn Pháo bay càng lâu sát thương càng cao), kèm kích hoạt hiệu quả Tấn Công 2
Hình Thái Hổ Trắng: Bản thân hóa thành máy bay, khi trúng địch, gây tối đa 700% ST cơ bản (Cự li bay càng xa sát thương càng thấp), chắc chắn kích hoạt Thần Tốc, thể lực 150.
30% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 3-Đạn Hổ Gầm Kháng Xuyên Giáp +10%. Ném ra 1 quả đạn pháo, gây 220% sát thương, chắc chắn bạo kích.
Hình Thái Hổ Đen: Khi trúng địch, mỗi turn mất 8% HP tối đa, 100% khiến hiệu quả BUFF loại Giảm Thương giảm 50%, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP).
Hình Thái Hổ Trắng: Khi trúng địch, Nhanh Nhẹn -35%, duy trì 3 turn, kỹ năng Pet gây Phong Ấn 1 turn,  xóa hết Điểm MP (Có hiệu lực trong PVP).
30% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 3-Nhập Ma Kháng Xuyên Giáp +10%. Hóa thành Hổ Đen, sát thương +30%, HP tối đa +80%, duy trì 3 turn
30% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 3-Hóa Thần Kháng Xuyên Giáp +10%. Hóa thành Hổ Trắng, nhanh nhẹn +30%, giảm thương +30%, duy trì 3 turn
Thức Tỉnh 3-Huyết Thống Thánh Thú Kháng Bỏng +12%. Tăng 30% Sát Thương/Giảm Thương, tăng thêm 1 ô kỹ năng trang bị
Hình Thái Hổ Đen: Khi HP dưới 30%, Miễn Kháng 1 turn, chờ 8 turn, có hiệu lực trong PVP.
Hình Thái Hổ Trắng: Khi HP dưới 30%, Vô Địch 1 turn, chờ 8 turn, có hiệu lực trong PVP.
50% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 3-Thân Thể Kim Cương Kháng Xuyên Giáp +10%. Hình Thái Hổ Đen: Miễn dịch 2 phát đạn, duy trì 3 turn (Có hiệu lực trong PVP), 10% Giảm Thương
Hình Thái Hổ Trắng: Hồi ngay 30% HP tối đa.
Thức Tỉnh 3-Thần Thánh Tâm Kháng Bỏng +12%. HP tối đa +15%
Hình Thái Hổ Đen: Sát thương +25%
Hình Thái Hổ Trắng: Né tránh +10%
Thức Tỉnh 3-Chân Lý Phù Hộ Kháng Bỏng +12%. Sát thương không phải từ Đạn Pháo phải chịu -20%
Hình Thái Hổ Đen: Sát thương do chênh lệch địa hình -20%
Hình Thái Hổ Trắng: Sát thương bạo phải chịu -40%
20% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 3-Con Mắt Chân Lý Kháng Xuyên Giáp +10%. Hình Thái Hổ Đen: 100% diệt nhanh tất cả Phân Thân đang có mặt trên sân (Có hiệu lực trong PVP)
Hình Thái Hổ Trắng: Turn này tấn công 100% bỏ qua Miễn Kháng (Có hiệu lực trong PVP)
70% Thể lực nhân vật Thức Tỉnh 3-Đòn Đánh Trên Cao Sát thương tăng 8%. Hình Thái Hổ Đen: Ném ra 1 quả đạn pháo, khi trúng địch, gây tối đa 400% ST cơ bản (Thời gian Đạn Pháo bay càng lâu sát thương càng cao), kèm kích hoạt hiệu quả Tấn Công 2
Hình Thái Hổ Trắng: Bản thân hóa thành máy bay, khi trúng địch, gây tối đa 700% ST cơ bản (Cự li bay càng xa sát thương càng thấp), chắc chắn kích hoạt Thần Tốc, thể lực 150.