Chinh Phục Viễn Chinh

[GUNNY.ZING.VN]

Thời gian

  • Bắt đầu: 10:30 thứ năm, ngày 22.09.2022.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 05.10.2022.
  • Lưu ý:Cá Nhân/Tổ Đội đều nhận được thưởng.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, đội/cá nhân nào trở thành người đầu tiên vượt ải phó bản độ khó tương ứng, sẽ nhận được Thưởng Vượt Phó Bản Sớm Nhất.