Vượt Phó bản đầu tiên

[GUNNYPC.ZING.VN]


Gà 4000 Năm - Máy chủ sẽ tách biệt với các máy chủ khác trong 14 ngày đầu, Chiến ngay!
Thời gian

  • Bắt đầu: 12h00 ngày 20.04.2023.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 03.05.2023.
  • Lưu ý: Cá Nhân/Tổ Đội đều nhận được thưởng.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, đội/cá nhân nào trở thành người đầu tiên vượt ải phó bản độ khó tương ứng, sẽ nhận được Thưởng Vượt Phó Bản Sớm Nhất.