Sự kiện đặc biệt: Đổi Rương Ma Thuật xuất hiện!

Sự kiện đặc biệt: Đổi Rương Ma Thuật xuất hiện!

Cách nhận Rương: Vượt ải Phó Bản Liên Server - Khu Rừng Ma Thuật.

Sự kiện chỉ có thể đổi thưởng 1 lần, tính tổng 4 loại.

Ví dụ: Bạn đã đổi Rương thường rồi thì không thể đổi thêm các Rương còn lại.

Sự kiện chỉ diễn ra 1 lần vào tuần này từ 21/10 - 27/10/2021!

Nhanh nhanh lập team săn vũ khí đi mọi người!